ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  financiar  pentru Vasile Turcu, pentru compensarea cheltuielilor ocazionate de decesul unui membru al familiei sale

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta  ordinara in data  de  31 octombrie  2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei, ajutor financiar pentru Turcu Vasile, in vederea compensarii unor cheltuieli de inmormantare ale unui membru al familiei sale.

            Art. 2 Primarul, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARIANA OBREJA

      

                 Contrasemneaza,

                Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.10.2013

Nr.196