ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2013, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30 ianuarie 2013

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008, Codul Silvic cu modificările

şi completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 14 alin. 2, care stipulează că Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generală, după caz, la propunerea ocolului silvic;

Tinand cont de bugetele de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2013, prezentate de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c, alin.(5) lit.,,a  şi art. 45 , alin.3 si art.115 alin. (1) lit. ,,b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată;

  HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, conform anexelor nr.1-4 la prezenta hotarare.

      Art. 2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

COJOCARU NICUSOR

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.01.2013

Nr.21