ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind modificarea HCl nr.105/2012 privind “aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile create, proprietatea municipiului Vatra Dornei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30 ianuarie 2013

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         Luând în considerare prevederile art. 10 din HG nr. 85/2004, prevederile art.unic din OUG nr. 112/2005 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate de OUG nr. 36/2001 prin care se liberalizează preţurile de începere a licitaţiei la masa lemnoasă pe picior aprobată prin art.unic din Legea nr. 390/2005 ;

            În conformitate cu prevederile art.62 al Legii nr. 46/2008- privind Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă modificarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile create, proprietatea municipiului Vatra Dornei,  conform anexelor 1 si 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

         Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 105/2012 îşi încetează aplicabilitatea.

      Art. 3 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.01.2013

Nr.22