ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2013

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta  de indata  in data  de  17  decembrie  2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr.5/2013 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

       Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013,  bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2013, conform influentelor prevazute in anexele 1 si 2,  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

17.12.2013

Nr.222