ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantarii proiectului  “Reabilitare strazi in

 Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta  de indata  in data  de  17  decembrie  2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

       Art. 1 Se aprobă asigurarea unei finantari din resurse proprii sau atrase a cheltuielilor neeligibile din valoarea aferenta proiectului Reabilitare strazi in  Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”, in valoare de 10.520, 832 mii lei.

    Art.2 Se aproba angajamentul de a suporta cheltuielile de intretinere si/sau reparare a investitiei pe toata durata de functionare a acesteia, de la data la care investitia a fost data in exploatare, precum si cofinantarea investitiei cu maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului Reabilitare strazi in  Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”.

       Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

17.12.2013

Nr.223