ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici in cadrul proiectului  “Reabilitare strazi in

 Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta  de indata  in data  de  17  decembrie  2013

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei Reabilitare strazi in  Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”, conform anexei la prezenta hotarare.

       Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

17.12.2013

Nr.224

 

                           ANEXA la HCL 224/17.12.2013

 

 

Valoarea totala a proiectului este de 10.520,832 mii lei din care 10.111,541 mii lei cheltuieli eligibile si 409,291  mii lei cheltuieli neeligibile.

 

Indicatori tehnico-economici

 

1.Str.Alunis -200 m in valoare de 232,835

2.Str.Baladei -115 m in valoare de111,401

3.Str.Diecilor -540 m in valoare de 641,418

4.Str.Ghioceilor -270 m. in valoare de 137,919

5.Str.Independentei -260m in valoare de 251,481

6.Str.Izvorului - -185 m in valoare de 152,013

7.Str.Lucian Blaga-185m in valoare de 303,649

8.Str.Mihail Sadoveanu -460m in valoare de 363,136

9.Str.Minelor-520m in valoare de 897,058

10.Str.Molidului -385m in valoare de 643,729

11.Str.Nicolae Balcescu -445m in valoare de 812,464

12.Str.Petreni-1635 m in valoare de 2.024,927

13.Str.Tudor Vladimirescu-245m in valoare de 334,894

14.Str.Vulturului-96 m in valoare de 123,544.