ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind primirea de noi membri ”n Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare SuceavaÓ, retragerea unor membri din AJAC Suceava, şi ”mputernicirea reprezentantului Consiliului Local Vatra Dornei ”n Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri ”n AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta   extraordinara in data  de  19  decembrie  2013

           

            Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

- Hotăr‰rea Consiliului Local a comunei Dumbrăveni nr.17/29.07.2013 privind retragerea unilaterală a comunei Dumbrăveni din calitatea de membru ”n Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava ;

- Hotăr‰rea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

- Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

            - Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava.

ën temeiul art. 11, art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 şi alin. (7) lit. c), şi al art. 45 alin. (2) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava ”şi exprimă consimţăm‰ntul pentru primirea de noi membri ”n ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare SuceavaÓ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotăr‰re.

Art. 2. Se aprobă retragerea din ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare SuceavaÓ a comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava.

      Art. 3. Se ”mputerniceşte domnul Mateiciuc Ilie, reprezentantul (a) Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, ”n Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri ”n AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, precum şi pentru semnarea Actelor Adiţionale de modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, ca urmare a primirii/retragerii unor membri.

 Art.4. Primarul municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                  APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

19.12.2013

Nr.226