ROMåNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRåRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta   extraordinara in data  de  19  decembrie  2013

 

          Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

       ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒcÓ, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.25, etaj I ap.14, format din  incaperea notata in plan cu nr.67-70, in suprafata de 42,29 mp,   cota de 490/10000 parti din partile comune ale cladirii si cota de 490/10.000 din terenul aferent, identice cu  parte din nr.cadastral 34462 - din CF 34462 precum si ap.16 format din  incaperea notata in plan cu nr.73-74 in suprafata de 30,81 mp,   cota de 457/10000 parti din partile comune ale cladirii si cota de 457/10.000 din terenul aferent, identice cu  parte din nr.cadastral 34462 - din CF 34462.

      Art.2– Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate , va asigura ducerea la ”ndeplinire a prevederilor prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                  APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

19.12.2013

Nr.227