ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind  aprobarea  ”nchirierii  suprafeţei de 100 mp, teren situat ”n Str. Republicii nr.48,   de la  Biserica Penticostala Vatra Dornei, ”n vederea accesului pentru intervenţii la conductele de utilităţi 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta   extraordinara in data  de  19  decembrie  2013

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ën conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒdÓ şi alin. (6) lit. ÒaÓ pct.14 şi art. 45  alin.1 si 3 din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aproba ”nchirierea suprafeţei de 100 mp teren, pe o durată de 5 ani cu posibilitatea de prelungire,  situat ”n str. Republicii nr.48, de la Biserica Penticostala Vatra Dornei, in  vederea accesului pentru intervenţii la conductele de utilităţi.

Art. 2 Preţul  ”nchirierii imobilului descris la art.1  va fi de 1,8 lei/mp/lună.

Art.3 Cu data prezentei se abroga HCL nr.124/2012.

Art. 4 Primarul municipiului, prin  Directia economica şi Serviciul de urbansim, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                  APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

19.12.2013

Nr.228