ROM薇IA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂR薐E

privind  completarea Anexei nr.3, pct.3 al HCL nr.203/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta   extraordinara in data  de  19  decembrie  2013

 

            Av穎d 馬 vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Lu穎d 馬 considerare prevederile:         

              -art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 343/2006, OUG nr. 91/2008, HG nr. 1309/dec.2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile 馬cepand cu anul 2013, O.G. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum şi HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

                Ţin穎d seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2014 馬 scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

        n temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        ART. 1  Se completeaza pct. 3 al anexei 3 al  HCL nr.203/2013  cu pct.3.3 ,conform anexei la prezenta hotarare.

        Art.2 Se abroga pct.1 lit. a si b  al anexei nr.3 al HCL nr.203/2013, conform anexei la prezenta hotarare.

       ART.3   Primarul municipiului prin serviciul venituri va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                  APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

19.12.2013

Nr.229

 

 

                                                                                                            Anexa 1  la HCL nr.229/19.12.2013

                                                                                                                         Completeaza pct.3 cu alin.3.3 al HCl nr.203/28.11.2013

ANEXA NR.3

TAXELE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2014

                                 conf.art.282 din L.571/2033 privind Codul fiscal si art.30 dinL.273/2006 privind Finantele publice locale

NR.

CRT.

COMPARTIMENTUL CARE PRESTEAZĂ SERVICIUL TAXABIL

DENUMIREA TAXEI SPECIALE

UM

NIVELUL TAXEI

pentru ANUL 2013

 

NIVELUL TAXEI

pentru ANUL 2014

 

0.

1.

2.

3.

4.

1.

STARE CIVILA

-        馬 alt loc, conform solicitării contribuabilului

-        taxa aferenta procedurii de desfacere a casatoriei pe cale administrativa;

 

lei

 

200

 

500

 

 

2

SERVICIUL SALVAMONT

2.1 Taxă salvamont:

a) pentru transport cablu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pentru servicii turism

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. Taxă de promovare turistică 馬 staţiunea Vatra Dornei

 

 

lei/

lună

2. 1

a. 1.

- 0,5% din veniturile lunare 馬casate pe transportul pe cablu cand membrii salvamont sunt scutiţi de la plata c/valorii biletului de transport, 馬 caz contrar se aplică pt. lunile decembrie - februarie taxa de la pct. a. 2

a. 2.

- instalaţie telescaun – 1550 lei

- instalaţie teleschi –      720 lei

- instalaţie baby schi –   460 lei

 

b. 1.

– punct de 馬chiriere material sportiv – 160 lei/lună – decembrie – februarie

b. 2.

– 0,5% din veniturile 馬casate din servicii turistice (cazare, masă, transport, agrement)

2. 2. se aplică agenţilor  economici care fac reclamă unui obiectiv turistic (pensiune, hotel, mijloc de agrement, etc) 馬 raza administrativ teritorială a municipiului Vatra Dornei prin panouri publicitare, bannere, totem-uri, etc., iar obiectivul turistic nu se află 馬 raza administrativ-teritorială a  municipiului Vatra Dornei.

Cuantumul taxei este de : 200 lei/mp/an

2. 1

a. 1.

- 0,5% din veniturile lunare 馬casate pe transportul pe cablu cand membrii salvamont sunt scutiţi de la plata c/valorii biletului de transport, 馬 caz contrar se aplică pt. lunile decembrie - februarie taxa de la pct. a. 2

a. 2.

- instalaţie telescaun – 1550 lei

- instalaţie teleschi –      720 lei

- instalaţie baby schi –   460 lei

 

b. 1.

– punct de 馬chiriere material sportiv – 160 lei/lună – decembrie – februarie

b. 2.

– 0,5% din veniturile 馬casate din servicii turistice (cazare, masă, transport, agrement)

2. 2. se aplică agenţilor  economici care fac reclamă unui obiectiv turistic (pensiune, hotel, mijloc de agrement, etc) 馬 raza administrativ teritorială a municipiului Vatra Dornei prin panouri publicitare, bannere, totem-uri, etc., iar obiectivul turistic nu se află 馬 raza administrativ-teritorială a  municipiului Vatra Dornei.

Cuantumul taxei este de : 200 lei/mp/an

3

3.1. Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului fiscal(in ziua inregistrarii):

- persoane fizice

- persoane juridice

3.2.Taxa pentru vizarea fisei de inmatriculare in ziua inregistrarii acesteia:

acesteia:

- persoane fizice

- persoane juridice

3.3.Taxa pentru furnizarea informatiilor privind patrimonial, impozitele si taxele locale datorate de persoane fizice si juridice, copii a acetlor de proprietate solicitate de birourile executorilor judecatoresti s.a.

Dovada achitarii taxei va fi anexata in copie la cerere

 

Lei/ex

 

 

 

 

 

 

Lei/furnizarea informatiilor/contribualbil

 

 

 

                           8

                          12

 

 

 

                            8

                           12

 

 

 

                                   8

                                  12

 

 

 

                                  8

                                 12

 

 

                                10

4

SERVICIUL URBANISM CADASTRU FOND FUNCIAR

Taxa pentru vizarea cererilor de marcare material lemnos:

- persoane fizice

- persoane juridice

Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de urbanism si/sau a autorizatiei de construire/desfiintare:

 

 

 

 

lei

    

 

 

 

                             6

                            15

 

                             100

 

 

 

 

                                  6

                                 15

                               

                                 100

5

Arhiva

Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a documentelor care contin informartii din arhiva

 

 

                           30

                   

                                   30

 

NOTĂ

Taxele speciale, instituite potrivit legii, constituie venituri cu destinaţie specială, fiind utilizate pentru funcţionarea serviciilor publice pentru care au fost 馬fiinţate (cheltuielile curente de 馬treţinere si funcţionare a serviciilor publice respective).

                  Taxele speciale se 馬casează numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

                  Constatarea, stabilirea şi urmărirea 馬casării taxelor se realizează prin compartimentul de  specialitate din cadrul Primăriei Municipiului

                 Persoanele fizice si persoanele juridice plătitoare de taxe speciale sunt obligate să achite contravaloarea taxei speciale, astfel:          

               1.    -  taxa oficiere căsătorie – anterior prestării serviciului taxabil – pct. 1;

                2.1. - taxa salvamont – unităţile de cazare, prestări servicii turistice şi cele prestatoare de transport pe cablu au obligaţia de a depune declaraţii de impunere privind constituirea taxei salvamont şi de a vira taxa salvamont la bugetul local, lunar, pană la data de 20 inclusiv, a lunii următoare celei 馬 care s-a colectat taxa salvamont de la persoanele beneficiare a serviciilor de turism, respectiv contravaloarea transportului pe cablu – pct. 2. Nedepunerea declaraţiei lunare privind taxa salvamont se sacţionează cu amenda prevăzută la Cap. XIII – Sancţiuni, art. 294, alin. 3, respectiv art. 294 alin. 6 din prezenta hotăr詠e.

                    2.2. - taxa de promovare turistică 馬 staţiunea Vatra Dornei -  agenţilor economici care fac reclamă unui obiectiv turistic 馬 raza administrativ teritorială a municipiului Vatra Dornei prin panouri publicitare, bannere, totem-uri, etc., pentru obiective turistice care nu se află 馬 raza administrativ teritorială a municipiului Vatra Dornei au obligaţia de a depune declaraţii de impunere conform anexei nr. 7 şi de a vira taxa 馬 patru rate trimestriale, astfel 31.03, 30.06, 30.09, 31.12.