ROMåNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRåRE

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor suprafete de teren pasune, situate in extravilan, pe raza comunei Carlibaba respectiv pe raza Municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta  extraordinara in data  de  19  decembrie  2013

 

 

          Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

       ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒcÓ,  art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a suprafetei de 53, 4024 ha teren pasune,   situata in extravilan pe raza comunei Carlibaba, formata prin comasarea PT 1, 5,6, 7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,86/11 din CF 361 a comunei cadastrale Carlibaba.

      Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a suprafetei de  2, 0835 ha teren pasune,   situata in extravilanul municipiului Vatra Dornei la locul numit Haju-Argestru., formata prin comasarea PT 1345/1 si 1345/2 din CF 817.

      Art.3– Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate , va asigura ducerea la ”ndeplinire a prevederilor prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

19.12.2013

Nr.230