ROMNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRRE

privind darea n folosinţă gratuită  a imobilului Băii publice către Asociatia Pensionarilor Dorna 2003

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta  extraordinara in data  de  19  decembrie  2013

 

            Avnd n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            n conformitate cu prevederile  art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, privind;

            n temeiul dispoziţiilor  art. 124, art. 36 alin. (2) lit. c şi alin.(5) lit.a, alin. (2) lit. d şi alin.(6) lit.a  pct.2,  precum şi art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1 Se aprobă darea  n folosinţă gratuită a imobilului Băii publice către Asociatia Pensionarilor Dorna 2003, pentru o perioadă de 5 ani , cu posibilitate de prelungire conform legii, cu conditia pastrarii destinatiei de Baie publica.

           Art. 2 Contravaloarea utilităţilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii va fi suportată de către beneficiar.

          Art.3 Daca in termen de un an de la data darii in folosinta gratuita,  Baia publica nu va fi functionala, se va retrage dreptul de folosinta  asupra imobilului.

          Art. 4 Primarul municipiului, prin Directia economica şi DADP va duce la ndeplinire prevederile prezentei hotărri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

19.12.2013

Nr.231