ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRŚRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” in cadrul proiectului finantat de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei prin Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale si persoanelor varstnice

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta  extraordinara in data  de  19  decembrie  2013

 

            AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Žn conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            Žn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.d şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 – republicată, a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici si  documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” in cadrul proiectului finantat de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei prin Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale si persoanelor varstnice, conform anexei la prezenta hotarare.

            Art.2 Primarul municipiului, prin  Serviciul de urbanism si Directia buget contabilitate, vor duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

19.12.2013

Nr.232