ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

Privind revocarea HCL nr.186/2013 privind Ò aprobarea schimbului de terenuri ”ntre Municipiul Vatra Dornei si SC DORNA ECO HOUSE SRL VATRA DORNEIÓ

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta  extraordinara in data  de  19  decembrie  2013

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ën conformitate cu prevederile art.1763-1765 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;

ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."b" , alin.(2) lit."d", alin.(6) lit."a", pct.9, precum şi  art.121 alin.(4),  art. 45 alin.3, art.115 lit.,,bdin Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicata cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se revoca HCL nr.186/2013 privind Ç  aprobarea schimbului de terenuri ”ntre Municipiul Vatra Dornei si SC DORNA ECO HOUSE SRL VATRA DORNEIÓ.

Art.2 Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

19.12.2013

Nr.233