ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTARARE

Privind revocarea HCL nr.191/2013 privind “ aprobarea Contractului colectiv de munca al angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei si al serviciilor publice subordonate”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta  extraordinara in data  de  19  decembrie  2013

 

 

AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

AvČnd in vedere adresa Institutiei Prefectului Suceava nr.27.765/26.11.2013;

Žn conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a), si  alin.3 lit.b), şi ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba revocarea HCL nr.191/2013 privind aprobarea Contractului colectiv de munca al angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei si al serviciilor publice subordonate”.

Art. 2.Primarul municipiului, prin compartimentul resurse umane, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

19.12.2013

Nr.234