ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind aprobarea platii penalitatilor de intarziere referitoare la obligatiile de plata accesorii la Fondul pentru mediu

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,    

       intrunit in sedinta  extraordinara in data  de  19  decembrie  2013

 

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         ën conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Decizia nr.2/05.12.2013 a Administratiei Fondului pentru mediu;

ën temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.ÓbÓ , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă plata   penalitatilor de intarziere referitoare la obligatiile de plata accesorii la Fondul pentru mediu, conform Deciziei nr.2/058.12.2013 a Administratiei Fondului pentru mediu.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica vor duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

19.12.2013

Nr.235