ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea unui sprijin financiar pentru domnul Ungurian Gruia in vederea editarii revistei „Floare de colt

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30 ianuarie 2013

 

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i a Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 1,4, 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1500 de lei, în vederea susţinerii financiare a domnului Ungurian Gruia pentru editarea revistei “Floare de colt”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

        Art. 3 Primarul, prin   Direcţia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.01.2013

Nr.24