ROMÂNIA

                                                         JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea HCL nr.7/2011 privind aprobarea repartizării spaţiilor proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15 – aripa vestică

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30 ianuarie 2013

 

Având în vedere expunerea de motive a  Primarului municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin.3  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă repartizarea spaţiilor din imobilul proprietatea municipiului Vatra Dornei, strada  Mihai Eminescu, nr. 15- aripa vestică, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2 Primarul, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.01.2013

Nr.26