ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea achizitionarii  in regim de urgenta a 80.000 litri combustibil lichid usor pentru functionarea Centralei termice pe deseuri din lemn

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava,

intrunit in sedinta de indata  in data de 19 februarie 2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile art.122 lit.c a Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, coroborată cu Hotărârea de Guvern nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.d) si alin.6 lit.a) pct.8 si 14  și art.45 alin.1 din Legea nr. 215 din 2001 republicată- legea administrației publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

                                                        HOTARASTE:

 

         Art.1. Se aproba achizitionarea in regim de urgenta a cantitatii de 80.000 litri combustibil lichid usor, pentru functionarea Centralei termice pe deseuri din lemn, valoarea estimata fiind de 336.000 (inclusiv TVA.)

       Art.2. Primarul municipiului,  prin Directia economica si  DADP, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

19.02.2013

Nr.27