ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

Privind aprobarea contractelor de administrare a  fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intre Municipiul Vatra Dornei si  Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Carlibaba si O.S.Iacobeni

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

In conformitate cu anexa 1 art.2 din HG 483/2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si ale clor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, in vederea respectarii regimului silvic, precum si a Regulamentului de aplicarea OUG 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania, art.10 alin.1 si 3 din Legea nr.46/2008 –Codul Silvic si anexa 1, art.4 alin.3 din Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr.904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si ai ocoalelor silvice;

In temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.a, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art.1- Se aproba incheierea contractelor de administrare, intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin- Ocolul Silvic Vatra Dornei,Ocolul Silvic Iacobeni, Ocolul Silvic Carlibaba si Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se mandateaza primarul Municipiului  Vatra Dornei, sa semneze contractele  de administrare a  fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei cu Directia Silvica Suceava prin Ocoalele Silvice mentionate la art.1.

Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.28