ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu prevederile din Legea educației naționale nr. 1/2011, Instrucțiunile nr. 2 privind decontarea navetei cadrelor didactice, precum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul art.36, alin. (1), alin. (2) lit. a, și alin. (6) lit. a, pct.1, și art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se aprobă alocarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare,  prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Sumele vor fi suportate din bugetul local.  

Art.3.- Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin Direcția Economică și ordonatorii de credite bugetare ai instituțiilor de învățământ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.29