ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei agroalimentare din Municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          In conformitate cu  prevederile art.9 alin.2 din H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificări și completări;

         În temeiul art.36, alin. (1), alin. (2) lit. a, și alin. (3) lit. b,  și art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Pietei agroalimentare a Municipiului Vatra Dornei, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin  aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

       

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.30