ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂREA
       privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum
2.455.931 lei, în conformitate cu prevederile
                 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013
      privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
  economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013


            Avand in vedere  expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013;

  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,   având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,    ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ținând seama de prevederile art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții


    HOTARASTE:


    Art. 1. - Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din vărsăminte din privatizare învaloare de maximum  2.455.931 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.
    Art. 2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, conform "Situației arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări", pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.
    Art. 3. - Din bugetul local al Municipiului Vatra Dornei, se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.
    Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primariei Municipiului Vatra Dornei următoarele date:
    a) hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
    b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
    c) gradul de îndatorare a Primariei Municipiului Vatra Dornei;
    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
    e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
    f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
    Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Vatra Dornei prin aparatul de specialitate.
    Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Vatra Dornei, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Vatra Dornei și prefectului județului  Suceava și se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei , precum și pe pagina de internet www.vatra-dornei.ro.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.31