ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 300 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru organizarea concursului zonal de sah „Cupa Dornelor”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.2  alin.1 pct. 59 alin.3 lit.i si art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanțele publice locale;

          În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  și alin. (6) lit.”a”  pct. 5,6 precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 300 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru organizarea concursului zonal de sah „Cupa Dornelor”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin   Directia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.33