ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind modificarea HCL nr.69/2010 privind”  aprobarea  trecerii locuințelor pentru tineri din Ansamblul Transilvaniei , bloc B tronson A+B+C 48 unități locative    din proprietatea publică al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică al Statului   și administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei „

 

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             Solicitarea  nr.2648/06.02.2013 a Agentiei Nationale pentru Locuinte prin care se solicită datele de identificare ale imobilului ce face obiectul HCL nr. 69/2010 ; 

În temeiul art. 36 alin. (2) litera “c” și alin. 5 litera “a”  precum și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                               

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art. 1 Se modifica anexa 1 la HCL nr.69/2010 privind ” aprobarea  trecerii locuințelor pentru tineri din Ansamblul Transilvaniei , bloc B tronson A+B+C 48 unități locative din proprietatea publică al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică al Statului   și administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei „ conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art. 2 Cu data prezentei,  se revoca anexa 1 la HCL nr.69/2010.

         Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul urbanism, Compartimentul locativ și juridic,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.34

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 LA HCL NR. 34/2013

 

DATELE DE IDENTIFICARE

A construcțiilor de locuințe care se transmit din proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică a statului

Nr.

Crt.

Denumirea construcției, adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite construcția

Persoana juridică  la care se transmite construcția

Caracteristicile tehnice ale construcțiilor/imobilului

0

1

2

3

4

1

Ans. Transilvaniei, Calea  Transilvaniei, bl B, tr. A+B+C

Municipiul Vatra Dornei

Stat- domeniul public

Suprafața construită desfășurată =3286,14 mp

Valoare de investiție=3.414726,87

lei

Total locuințe: 48