ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  sumelor necesare organizării  Festivalului Județean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediția a VII-a

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

           În conformitate cu prevederile art.2 pct. 59 alin.3 lit.i si art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanțele publice locale;

            În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit."d"și alin. (6) lit. ,,a" pct.1, 4,5, precum și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicata – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă alocarea sumei de  2000 lei  necesară organizării și desfășurării Festivalului Județean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediția a VII-a.

        Art. 2 Suma alocată va fi suportată din bugetul local.

     Art.3 Primarul municipiului, prin Direcția Buget Contabilitate și  Casa de cultură   va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.35