ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție bugetară

pentru trimestrul IV al anului 2012

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 si 13 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 63/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011 ;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum și art. 45 alin. (2) lit.a din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale- Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă conturile  de execuție bugetară pentru timestrul IV al anului 2012, pe secțiunea de funcționare și dezvoltare, ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local,  bugetul împrumuturilor interne,   conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcția buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.36

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind execuția bugetară

la data de 31.12.2012

           

Având în vedere prevederile art.49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, ordonatorii principali de credite  prezintă spre analiză și aprobare consiliilor locale, conturile trimestriale de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne.

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 și a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, veniturile  totale prevăzute prin bugetul  local la data de 31 decembrie 2012 sunt de 35.451.744 lei, iar cheltuielile sunt de 35.709.203 lei.

Veniturile totale ale bugetului local aferente la 31 decembrie 2012 sunt realizate în proporție de 97,43 %, iar veniturile proprii în proporție de 98,51%.

 

Veniturile sectiunii de functionare  ale bugetului local se compun din:      

 

Denumirea

Prevederi anuale

Încasări realizate

Venituri totale

din care:

30.997.631

30.626.033

Venituri proprii

14.083.816

14.085.855

Sume defalcate

18.845.184

18.702.668

Subvenții

225.000

202.477

Donații si sponsorizări

22.428

22.428

Varsăminte din sectiunea de funcț. în secțiunea de dezvoltare

-2.178.797

-2.387.395

                                                                                                                                                                        Veniturile sectiunii de dezvoltare  ale bugetului local se compun din:                                

 

Denumirea

Prevederi  trimestriale

Încasări realizate

Venituri totale

din care:

4.454.113

3.913.486

Venituri proprii

794.129

570.068

Varsaminte din sectiunea de functionare  in sectiunea de dezvoltare

2.178.797

2.387.395

Subventii de la bugetul de stat

750.000

739.673

Sume primate de la UE in contul plăților efectuate și prefinanțări

731.187

216.350

 

În cursul anului 2012 s-au comunicat 132 somații și titluri executorii pentru obligațiile fiscale, chirii datorate bugetului local de către persoanele juridice și 3.903 somații și titluri executorii pentru obligațiile fiscale, chirii datorate bugetului local de persoanele fizice. Somațiile și titlurile executorii prin care s-a început executarea silită au fost aduse la cunoștința contribuabililor prin poștă, fax, deplasarea la domiciliul/sediul sau pct. de lucru al contribuabililor.

În perioada iulie-octombrie 2012, trei echipe formate fiecare dintr-un reprezentant al serviciului de venituri însoțit de un reprezentant al poliției locale și temporar de un jurist s-au deplasat în teren la domiciliul/sediul/pct. de lucru al contribuabililor în acțiunea de comunicare a somațiilor/titlurilor executorii și de încasare. Suma încasată pe chitanțiere a fost de 34.389 lei.

În continuarea procedurii de executare silită s-au instituit:

-          popriri

41 la persoane juridice încasându-se suma de 271.421 lei;

48 la personae fizice încasându-se 21.718 lei;

-     sechestre asiguratorii

                                    14 la personae juridice încasându-se suma de 91.915 lei;

                                    4 la personae fizice încasându-se suma de 2.326 lei.

Drepturile constatate de încasat la sfârșitul lunii decembrie 2012, respectiv veniturile neîncasate  sunt de 7.954.333,82 lei.

Analizând contul de execuție conform structurii clasificației bugetare din situațiile financiare, rezultă că plățile efectuate s-au încadrat în creditele aprobate prin bugetul local pe anul 2012 (anexa 2).

 

La capitolul Autorități executive creditele bugetare la 31 decembrie 2012 au fost de 2.426.555 lei , din care cheltuieli de personal 1.368.610 lei,  bunuri și servicii 1.057.945 lei. Plățile efectuate au fost în valoare de 2.319.122 lei, din care pentru salarii 1.356.637 lei, pentru aprovizionări cu materiale și servicii 962.560 lei (furnituri de birou – 4.756 lei, materiale pentru curățenie – 7.262 lei, iluminat, încălzit – 122.999 lei; apa, canal, salubritate – 37.771 lei, carburanți si lubrifianți – 119.226 lei; posta; telefoane, internet – 64.959 lei; alte bunuri si servicii pentru funcționare – 385.036 lei, reparații curente – 6.422 lei, obiecte de inventar – 17.158 lei, deplasări – 16.691 lei, alte cheltuieli,  reclama si publicitate , protocol si reprezentare – 125.557 lei; cărți, publicații – 783 lei; protecția muncii – 52.440 lei;  pregătire profesional㠖 1.500 lei).

 

La capitolul Alte servicii publice generale, creditele bugetare la 31 decembrie 2012  au fost de 235.063 lei, din care cheltuieli de personal 169.958 lei,  bunuri și servicii  65.105 lei. Plățile efectuate au fost în valoare de 209.948 lei, din care pentru salarii 160.617 lei, pentru bunuri și servicii 49.331 lei( furnituri de birou – 1.000 lei; materiale curățenie – 200 lei, încălzit, iluminat – 8.082 lei; apa, canal, salubritate – 187 lei; poștă, telefon – 4.046 lei; alte bunuri si servicii pentru funcționare – 25.933 lei, deplasări – 3.033 lei, cheltuieli protocol alegeri – 6.850 lei ).

 

La capitolul Dobânzi creditele bugetare  la 31 decembrie 2012, au fost de  4.103.765 lei, iar plățile au fost de 4.103.346 lei, reprezentând dobânzi – 4.065.085 lei,  comisioane aferente creditelor interne – 38.261 lei.

 

La capitolul Ordine publică și siguranță națională creditele bugetare la sfârșitul anului 2012 au fost de 335.792 lei, din care cheltuieli de personal 284.191 lei, bunuri și servicii 51.601 lei. Plățile efectuate au fost  de 306.420 lei, din care pentru salarii 271.240 lei, pentru aprovizionări cu  materiale și servicii 35.180 lei .

 

La capitolul Învățământ creditele bugetare la 31 decembrie 2012 au fost de 8.193.418 lei, din care cheltuieli de personal  6.912.100 lei, bunuri și servicii 1.147.213 lei,   burse – 60.000 lei, cheltuieli de capital 74.105 lei. Plățile efectuate au fost în valoare de 7.962.486 lei, din care pentru salarii  6.910.135 lei, pentru bunuri și servicii 985.266 lei (furnituri de birou – 23.108 lei, materiale pentru curățenie – 23.727 lei, încălzit, iluminat – 291.338 lei; apa, canal, salubritate – 86.487 lei; carburanți și lubrefianți – 9.057 lei, transport – 13.377 lei, posta, telefon – 32.140 lei; materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional – 39.249 lei; alte materiale si prestări de servicii pentru întreținere si funcționare – 53.513 lei; reparații curente – 106.184 lei; obiecte de inventar – 215.077 lei, deplasări – 29.890 lei; cărți, publicații și materiale documentare – 98 lei, pregătire profesional㠖 10.475 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii – 51.546 lei),  pentru burse 43.649 lei, cheltuieli de capital – 23.436 lei.

Pentru plățile aferente salariilor sumele se primesc de la bugetul de stat. Pentru plățile la bunuri și servicii  sumele se primesc atât de la bugetul de stat - finanțare de baz㠖 820.849 lei, cât și de la bugetul local - finanțare complementar㠖 164.417 lei .

 

La capitolul Sănătate creditele bugetare aferente  la sfârșitul anului 2012 au fost de 978.803 lei, din care cheltuieli de personal 192.803 lei, bunuri si servicii 6.000 lei, transferuri pentru finanțarea sănătății – 780.000 lei.  Plățile efectuate au fost de 920.859 lei   reprezentând cheltuieli cu salariile – 185.904 lei, medicamente si materiale sanitare – 1.296 lei, transferuri pentru finanțarea sănătății – 733.659 lei. La acest capitol sumele necesare pentru cheltuielile de personal cât și bunuri și servicii se primesc de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică Suceava.

 

La capitolul Cultură, religie si acțiuni privind activitatea sportivă  creditele bugetare la sfârșitul anului 2012 au fost de 1.069.626 lei, din care cheltuieli de personal  86.551 lei, bunuri și servicii  423.977 lei,  transferuri (sume alocate din bugetul local pentru finanțarea activității la Casa de cultura, Salvamont si Muzee) 522.098 lei, alte cheltuieli (culte si prime joc fotbaliști) -  37.000 lei.

Plățile efectuate au fost în valoare de 900.947 lei, din care pentru salarii  81.755 lei (salarii la bibliotecă și sport), pentru aprovizionări cu  materiale și servicii 382.093 lei    (furnituri – 100 lei, materiale pentru curățenie – 649 lei, încălzit, iluminat – 27.456 lei, apă,canal, salubritate – 13.931 lei, poștă, telefon – 2.490 lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare –  56.040 lei, reparații curente – 284 lei, deplasări – 1.196 lei, cărți, publicații și materiale documentare – 2.248 lei, pregătire profesional㠖 700 lei, alte cheltuieli, respectiv acțiuni social culturale – 276.999 lei,) pentru culte – 22.000 lei ; prime joc fotbaliști – 14.206 lei;  transferuri pentru finanțarea activității la Casa de cultura, Salvamont si Muzee – 400.893 lei.

 

       La capitolul  Asigurări și asistență socială, creditele bugetare la sfârșitul anului  2012, au fost de 2.256.753 lei, din care cheltuieli de personal 999.030 lei (inclusiv asistenți persoane cu handicap 32 persoane), bunuri și servicii 669.712 lei, ajutoare sociale 573.991 lei (sunt incluse și ajutoarele de încălzire primite ca subvenție), cheltuieli de capital – 14.020 lei. Plățile efectuate au fost de 2.167.972 lei, din care pentru salarii 960.938 lei, pentru bunuri și  servicii  649.262 lei ( materiale pentru curățenie – 7.450 lei, încălzit, iluminat – 75.884 lei, apa, canal, salubritate – 16.691 lei, posta, telefon – 3.045 lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 37.785 lei, reparații curente – 3.000 lei, hrana pentru asistații de la Cantina de ajutor social, Creșă și Căminul de bătrâni, pentru cele aproximativ 189 persoane asistate social , din care 20 la Creșă, 22 Cămin bătrâni,  si 180 Cantina social㠖 503.041 lei, medicamente și materiale sanitare – 1.000 lei, deplasări – 1.366 lei ),  ajutoare sociale – 548.262 lei, cheltuieli de capital – 9.510 lei.

S-au acordat ajutoare sociale de urgență și de înmormântare unui număr de 193  persoane în sumă de 40.855 lei.

S-au acordat de asemenea indemnizații pentru un număr de 63 persoane(lunar) cu handicap grav, în  sumă de 400.694 lei.        

 

Din totalul creditelor bugetare de 13.962.582 lei prevăzute la capitolul Servicii, dezvoltare publică și locuințe, la cheltuieli de personal – 714.152 lei, bunuri și servicii – 7.263.150 lei, rambursări de credite – 2.916.535 lei, programe de dezvoltare – 50.000 lei, cheltuieli de capital – 3.018.745 lei, plățile efectuate au fost de  13.543.012 lei, din care pentru salarii 706.135 lei (salariile aferente personalului ce deservește Centrala termica pe rumeguș), pentru bunuri  și servicii 7.076.972 lei ( 6.279.727 lei sunt plăți pentru Centrala termică , respectiv  cval transport rumeguș, cval rumeguș, cval energie electrică, cval chirie centrala - Regnafor, cval carburanți, poștă-telefon),  pentru investiții  2.869.001 lei, din care  plăți pentru proiectul Utilități și mediu la Standarde Europene – 1.341.226 lei;  reabilitare iluminat public – 350.000 lei; diferenta prelungire iluminat public strada Rosu – 3.488 lei; sistematizare pe verticală Ansamblul Podu Verde, Transilvaniei, partial lucrari reabilitare strazi – 579.999 lei; expertiza tehnica pod pietonal rau Dorna – 3.080 lei; lucrari baza sportiva II Vatra Dornei – 35.262 lei;   lucrări  la bloc locuinte sociale Unirii 68 – 544.710 lei; motocoasa – 3.450 lei; diferență  valoare boxe metalice – 1.920 lei; pentru rambursări de credite interne 2.899.348 lei.

 

În cadrul capitolului Mediu și ape s-a prevăzut până la sfârșitul anului 2012 suma de 719.901 lei, pentru bunuri și servicii – 658.986 lei, programe de dezvoltare 50.000 lei, proiecte cu finanțare FEN – 349 lei; cheltuieli de capital – 10.566 lei, din care s-au plătit  581.542 lei, din care lucrări de salubritate în sumă de 543.185 lei , colectarea și tratarea deșeurilor 6.693 lei și lucrări la canalizare în sumă de  31.664 lei.

 

De asemenea, la capitolul Transporturi s-a prevăzut 595.158 lei, pentru bunuri și servicii  593.158 lei, cheltuieli de capital 2.000 lei. S-au executat lucrări de întreținere și reparare a străzilor  în sumă de 483.351 lei, cheltuieli cu transportul în comun  89.540 lei.

 

La capitolul  alte acțiuni economice  s-a  prevăzut suma de 831.187 lei, reprezentând sume pentru proiectul „ Promovarea produsului turistic in Țara Dornelor „  s-a plătit 442.937 lei.

 

Din analiza contului de execuție a creditelor interne (anexa 3), creditele  prevăzute până la sfârșitul anului 2012,  au fost de 2.491.174 lei. Suma plătită a fost de 1.107.716 lei pentru realizarea obiectivului de investiții  „ refacere si dezvoltare infrastructură în parcul balnear ”.

 

Din analiza contului de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Casa de cultura, Salvamont, Muzee, Învățământ, Spitalul Municipal Vatra Dornei, Administrația pieței, DADP – spatii verzi, anexa 4), reiese că veniturile  stabilite în buget la 31 decembrie 2012,  au fost de  10.216.693 lei, compuse din venituri din proprietate – 46.125 lei, venituri din prestări de servicii si alte activități  – 8.864.440 lei, venituri din capital – 4.030 lei, subvenții de la alte administrații – 1.302.098 lei( transferuri pentru muzee, Casa de cultură si  Salvamont – 522.098 lei, transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății – 120.000 lei, subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății – 10.000 lei, sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate – 650.000 lei.)

Veniturile efectiv realizate au fost de 9.423.553 lei, în proporție de 92,24 %, reprezentând venituri din proprietate(pășuni) – 34.168 lei, venituri din vânzări de bunuri și servicii – 8.250.804 lei, venituri din capital – 4.030 lei, subvenții de la alte administrații  - 1.134.551 lei (transferuri pentru muzee, Casa de cultură si  Salvamont – 400.892 lei, subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății – 75.742 lei, subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății – 9.991 lei; sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate – 647.926 lei.)

Analizând cheltuielile conform structurii clasificației bugetare, rezultă că plățile efectuate s-au încadrat în creditele aprobate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (anexa 5).

 

La capitolul Invățământ creditele bugetare la 31 decembrie 2012 au fost de 487.011 lei , din care pentru  cheltuieli de personal 15.000 lei, bunuri și servicii 472.011 lei. Plățile efectuate au fost în valoare de 311.796 lei, din care pentru cheltuieli de personal – 5.064 lei,  aprovizionări cu materiale și servicii 306.732 lei (furnituri de birou – 169 lei, materiale pentru curățenie – 1.140 lei; încălzit, iluminat – 467 lei, apa,canal,salubritate -  439 lei, carburanți si lubrifianți – 482 lei; piese de schimb – 95; poștă, telefon – 371 lei, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional – 360 lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 3.084 lei, reparații curente – 8.995 lei, hran㠖 276.647 lei, obiecte de inventar – 6.572 lei, deplasări – 1.164 lei, alte cheltuieli cu bunuri și servicii – 6.747 lei.)

 

La capitolul Sănătate creditele bugetare la 31 decembrie 2012 au fost de 8.900.064 lei, din care cheltuieli de personal 4.840.000 lei, bunuri si servicii 3.309.570 lei, cheltuieli de capital – 750.494 lei.  Plățile efectuate au fost de 7.875.271 lei   reprezentând cheltuieli cu salariile – 4.782.760 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii – 2.344.592 lei( furnituri de birou – 8.164 lei, materiale curățenie – 20.707 lei, încălzit, iluminat – 224.469 lei, apă canal – 69.838 lei, carburanți și lubrefianți – 7.796 lei, piese de schimb – 1.195 lei, postă, telefon – 27.679 lei, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional – 212.285 lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 82.368 lei, reparații curente – 254.812 lei, hran㠖 186.238 lei, medicamente și materiale sanitare – 1.061.157 lei, obiecte de inventar – 98.915 lei, deplasări – 3.661 lei, materiale de laborator – 44.924 lei, consultanta si expertiza – 35.458 lei; pregătire profesional㠖 3.080 lei, alte cheltuieli – 1.846 lei ), cheltuieli de capital – 747.919 lei.

 

La capitolul Cultură, religie si acțiuni privind activitatea sportivă,   creditele bugetare la 31 decembrie 2012 au fost de 703.248 lei, din care cheltuieli de personal – 267.206 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii – 436.042 lei. Plățile efectuate au fost de 590.301 lei reprezentând cheltuieli cu salariile – 258.393 lei (salarii pentru Muzee, Casa de cultură, Salvamont), cheltuieli cu bunuri și servicii – 331.908 lei (materiale pentru curățenie – 1.895 lei, încălzit, iluminat – 187.279 lei, apă, canal – 23.759 lei, carburanți, lubrefianți – 23.070 lei, postă, telefon – 870 lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 76.195 lei, obiecte de inventar – 14.962 lei, deplasări – 1.220 lei, pregătire profesional㠖 2.524 lei, alte cheltuieli  - 134 lei).

 

La capitolul Servicii, dezvoltare publică și locuințecreditele bugetare la 31 decembrie  2012 au fost de 544.435 lei, din care cheltuieli de personal 154.899 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii – 389.536 lei. Plățile efectuate au fost de 320.953 lei, reprezentând cheltuieli cu salariile – 148.271 lei (salarii la Administrația pieței și DADP – spații verzi), cheltuieli cu bunuri și servicii – 172.682 lei, ( materiale pentru curățenie – 5.325 lei, încălzit, iluminat – 26.741 lei, apa,canal – 56.535 lei, carburanți și lubrefianți – 50 lei, poștă, telefon – 635 lei, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional – 2.979 lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 56.985 lei, reparații curente – 1.691 lei, obiecte de inventar – 5.359 lei, deplasări – 95 lei, chirii – 16.287 lei.)

 

 Față de cele prezentate, rog sa analizati si sa hotarati.

 

 

      PRIMAR

ILIE BONCHES