ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu situat in Str.Schitului nr.17, catre Asociatia Pensionarilor Dorna 2003, cu destinatia sediu social

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale – Republicată;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.”c” și alin.5 lit.”a”, precum și art 45 alin.1 din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale - Republicată ;

 

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba atribuirea spatiului in suprafata de 20 mp, catre Asociatia Pensionarilor Dorna 2003, situat in municipiul Vatra Dornei, str. Schitului, nr.17, avand destinatia de sediu  social al Asociatiei pensionarilor Dorna 2003.

Art.2 Durata  comodatului  este de 2 ani, începând cu  1 martie 2013.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.37