ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentatiei pentru inchirierea prin   licitație publică deschisă cu strigare, a spațiului comercial situat în incinta pietei agroalimentare, cu destinatia – activitate comerciala

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) și (2), ale art. 123 alin.( 1 )și (2), precum și ale art. 45 alin. (3) si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,  republicată,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare, a spațiului comercial cu o suprafata de 58,85 mp, situat în incinta pietei agroalimentare, cu destinatia – activitate comerciala,  pentru o perioada de 1 an, cu posibilitatea de prelungire pana la modernizarea Pietei agroalimentare.                          Art.2. Se aprobă documentația de licitație în vederea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare,  a spațiului comercial situat în  incinta pietei agroalimentare, nr.1 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prețul de pornire la licitație este de 18 lei/mp/luna, conform HCL nr.3/2013, cu pas de licitare de 10% din prețul de pornire.

Art.4  Primarul Municipiului, prin Direcția Ecomomică- Serv. venituri 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.38