ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                            VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE
privind  revocarea HCL nr.82/2012 privind “aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere,  asupra parcelei 199/1 teren înscris în CF nr. 2345,  în favoarea d-nei Zlotaru Forfota Ionela”

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava, intrunit in sedinta extraordinara in data de 17 ianuarie 2013

 

       Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre Primarul Municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
      În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, si alin.5 lit.”a” precum şi al art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale;


HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1. Se aprobă revocarea HCL nr.82/2012 privind “aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere,  asupra parcelei 199/1 teren înscris în CF nr. 2345,  în favoarea d-nei Zlotaru Forfota Ionela”

       Art. 2. Primarul, prin Compartimentul cadastru,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

17.01.2013

Nr.4