ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unor   loturi de teren disponibil în strada Poligonului conform Legii nr.15/2003

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

    Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispozițiile art.4 din Legea nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, modificată și completată și HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și al art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale –Republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  Se aprobă, atribuirea în folosință gratuită, în vederea construcției de locuințe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2 Atribuirea terenului prevazut la art. 2 se face în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.40

 

 

 

                                          ANEXA LA HCL nr.40/27.02.2013

 

 

Nr.crt.

Numele și prenumele

Strada

1

DUMITRUȚ IULIAN BOGDAN

POLIGONULUI

2

INCZE ANDREEA

POLIGONULUI

3

DOBRINCU TOCACIU IULIAN

POLIGONULUI

4

GHIBA MIHAELA GABRIELA

POLIGONULUI

5

MOROȘANU CĂTĂLIN

POLIGONULUI

6

DULGHERU GHEORGHIȚA IRINA

POLIGONULUI