ROMÂNIA                                       

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările și completările ulterioare precum și art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

                Art. 1 – Se aprobă si se insuseste inventarul parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.
            Art. 2 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului  primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.41