ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii , unei suprafețe de 353 mp teren situat in Str.Podu Verde, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.1, 3 si 4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală-Republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.5 lit.”b” și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea unui teren cu suprafata de 353  mp teren situat în Str.Podu Verde, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei teren identic cu nr. cadastral 33781 din CF 33781 – 82 de mp si Pt 1F din CF 34252 in suprafata de 271 mp.

Art.2 Se aproba vanzarea terenului in suprafata de 353 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, pe care se afla constructia ce apartine Intreprinderii Individuale Catargiu V.Corneliu, constructor de buna-credinta.

Art.3 Se aproba vanzarea terenului in suprafata de 353 mp situat în Str.Podu Verde, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, teren identic cu nr. cadastral 33781 din CF 33781 – 82 de mp si Pt 1F din CF 34252 in suprafata de 271 mp, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Întreprindere Individuala- CatargiuV. Corneliu, proprietara constructiei.

Art.4 Se aproba si se insuseste raportul de evaluare asupra terenului situat in Str.Podu Verde, intocmit de catre evaluator autorizat Ing.Bargaoanu Gabriel.

Art. 5  Prețul terenului de la art.1, se stabilește la 12, 5 euro/mp, conform raportului de evaluare intocmit de catre evaluator ing. Bargaoanu Gabriel., cu achitarea unui avanas de 20% in momentul incheierii contractului, iar restul sumei in 24 de rate lunare egale consecutive.

Art.6 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării și  de publicitate imobiliară. 

Art.7 Cu data prezentei se revoca HCL nr.143/2012.

Art.8 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                            Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.43