ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unui spatiu  din cadrul

 imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etajul 2, în suprafață de  36 mp, pentru Biroul parlamentar - Deputat Dumitru Pardău pe perioada exercitării mandatului

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și ale Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “c” și alin.(5) lit.”a”, a art. 45 alin.3  si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale - Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 Se aprobă închirierea unui spatiu din clădirea situata in Str.Mihai Eminescu nr.15-etajul 2, în suprafață de 36 mp pentru Biroul parlamentar - Deputat Pardău Dumitru, pe durata exercitării mandatului.

Art. 2 Cuantumul chiriei va fi cel prevăzut în HCL nr.3/2013, chirie ce va fi actualizată anual prin hotărâre a consiliului local.

Art. 3 Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr. 12/19.02.2007.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.44