ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii, fără licitație publică a terenului în suprafață de 171,15 mp, situat în Str.Unirii, nr.39, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Seiciuc Mariana proprietara constructiei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală-Republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.5 lit.”b” și art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeței de 171,15  mp teren situat în Str.Unirii, nr.39  identic cu PT 1CC de 132 mp, nr cadastral 34426 si39,15 mp teren identic cu parte din PT 763/2 din CF 1272, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Seiciuc Mariana, proprietara constructiei.

Art. 2  Prețul terenului de la art.1, se stabilește la 30 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea prețurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, restul in 24 de rate lunare consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării și  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.45