R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

MINICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxei speciale pentru accesul si utilizarea  strazilor pietruite si a ulitelor proprietatea publica a municipiului vatra dornei, pentru persoane  fizice si juridice care  exploateaza si transporta material lemnos

        

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

         Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Vatra Dornei, adresa Institutiei Prefectului Judetului Suceava, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei; 

            În baza art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, art.282 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

            În temeiul art.36  alin.2 lit.b si alin.4 lit.c  si  și art.45 alin.2 lit.c  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           

H O T Ă R Â R E:

Art.1.-Se aproba taxa speciala  pentru persoanele fizice si juridice care exploateaza si transporta material lemnos pe strazile pietruite si ulitele proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei,conform anexei 1 la prezenta hotarare,  dupa cum urmeaza:

1.pentru transportul lemnului rotund si/sau derivatii

   - 5 lei/mc- persoane juridice;

 - 3 lei/mc-persoane fizice;

Art.2.-Se aproba Regulamentul de utilizare a strazilor peitruite si a  ulitelor proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, pentru persoanele fizice si juridice care exploateaza si transporta masa lemnoasa, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3. Taxele speciale stabilite conform art.1 se incaseaza intr-un cont distinct, si se utilizeaza  doar pentru intretinerea strazilor pietruite si a ulitelor proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei.

Art.4 —Persoanele fizice si  juridice care exploateaza  transportă masă lemnoasă pe strazile pietruite si ulitile proprietatea publica a municipiului Vatra Dornei, sunt obligate ca în urma transportului să le aducă la starea inițială.

ART.5-Constatarea contravențiilor și aplicarea sanțiunilor se fac de către Politia locala.

Art.6 Primarul municipiului prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

               

                  Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.46

 

 

 

Anexa 2

 

REGULAMENT PRIVIND STABILIREA TAXEI SPECIALE PENTRU ACCESUL SI UTILIZAREA  STRAZILOR PIETRUITE SI A ULITELOR  PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, PENTRU PERSOANE  FIZICE SI JURIDICE CARE  EXPLOATEAZA SI TRANSPORTA MATERIAL LEMNOS

 

 

Art.1.Strazile pietruite si ulitele  proprietate publica a municipiului Vatra Dornei, sunt strazile si  caile de acces care asigura circulatia rutiera in fondul forestier, pasuni, fanete  in scopul realizarii lucrarilor silvice, agricole, de agrement, etc.

Art.2.  Taxa  cuprinsa in  prezentul regulament va fi incasata in numerar de primaria Vatra Dornei de la persoane fizice si  juridice , pe baza actelor de punere in valoare eliberate de ocoalele  silvice, dupa cum urmeaza :

1.pentru transportul lemnului rotund si/sau derivatii

   - 5 lei/mc- persoane juridice;

-  3 lei/mc-persoane fizice;

Art.3.Primaria Vatra Dornei, va incheia contracte de colaborare cu O.S.Vatra Dornei, Dorna Candrenilor si Iacobeni, privind eliberarea autorizatiilor de exploatare a masei lemnoase. Ocoalele Silvice vor elibera autorizatiile de exploatare numai dupa achitarea taxelor prevazute in art.2 din prezentul regulament, de catre solicitanti la Primaria Municipiului Vatra Dornei.

Art.4. Exploatarea si transportul materialului lemnos pe strazile pietruite si ulitele nominalizate in prezentul regulament, fara plata taxei speciale, constituie contraventie si se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei.

Art.5 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre primar si persoanele imputernicite de acesta, precum si de catre Politia locala a municipiului Vatra Dornei.

Art.6. Persoanele fizice si juridice care exploateaza material lemnos, au obligatia sa curete partea carosabila, rigolele dupa incarcarea materialului lemnos, nerespectarea acestei obligatii se sanctioneza cu amenda de la 500 lei la 1500 lei.

Art.7.Trasul dupa tractor, taf, vehicule cu tractiune animala a  materialului lemnos pe terenurile  mentionate la art. 1 din prezentul regulament, este permis pe o distanta de maxim 100 de metri,  cu obligatia refacerii strazii pe portiunea respectiva. Nerespectarea acestei prevederi de catre persoanele fizice si juridice care exploateaza si transporta masa lemnoasa, se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1500 lei.

Art.8 Se interzice transportul masei lemnoase pe perioadele cu precipitații abundente.

Art.9.-Nerespectarea interdicției prevăzute la art.1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2000 lei.