ROMÂNIA                                       

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei imobilului situat in Str.Runc nr.3, la

domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările și completările ulterioare precum și art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

    Art. 1 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea din Municipiul Vatra Dornei, Str.Runc, nr.3, format din apartamentul nr.2 compus din incaperile notate in plan cu nr.7-10, dispuse la parter, cota de 63/130 parti din partile comune ale cladirii si cota de 63/130 parti din terenul afernt, identice cu nr.cadastral cu nr.topo 402/4/II inscrisa in CF 32654-C1-U2 provenita din conversia pe hartie a CF 8161, PT 402/4 inscrisa in CF 32654 provenita din CF vechi 8161 si constructia C1 in CF 32654-C1.
     Art. 2 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate , va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.47