ROMÂNIA                                       

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T A R A R E

privind constituirea pe perioada determinata a unei comisii de analiza si verificare  in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 27.02.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

          Avand in vedere dispozitiile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

       Avand in vedere prevederile  art. 36, alin. (1) si (2),  art. 45 alin. (6)  si ale art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

      Art.1. Se  constituie comisia de analiza si verificare  in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare, in urmatoarea componenta:

 

Nr.Crt.

NUMELE SI PRENUMELE

FUNCTIA

1.              

ILIE BONCHES – PRIMAR

- presedinte

2.              

COJOCARU NICUSOR - VICEPRIMAR

- membru

3.              

RUSU MIRCEA – ADMINISTRATOR PUBLIC

- membru

4.              

TURCU VASILE – SECRETAR

- membru

5.              

UNGUREANU COSTEL – PRESEDINTE COMISIA ECONOMICA

- membru

6.              

FORFOTA DANUT MARCEL – PRESEDINTE COMISIA DE URBANISM

- membru

7.              

SIMIREANU TIMINSCHI SERENELA – PRESEDINTE COMISIA JURIDICA

- membru

8.              

APOSTOAIE EMIL – CONSILIER LOCAL

- membru

9.              

ROMANICA TIREL- CONSILIER LOCAL

- membru

10.           

BOCA ROMAN- CONSILIER LOCAL

- membru

11.           

SCRIPCARU CORNELIU -  CONSILIER LOCAL

- membru

12.           

POPESCU CONSTANTIN – CONSILIER LOCAL

- membru

13.           

DUDICI CATALIN – CONSILIER JURIDIC

- membru

14.           

MEZDREA FELICIA – CONSILIER JURIDIC

 

- membru

15.           

PINTESCU MARIA - ECONOMIST

- membru

   Art. 2. Obiectivele comisiei  de analiza si verificare, constituita potrivit articolului 1 din prezenta hotarare, sunt urmatoarele:

-  verificarea  contractelor   si a actelor aditionale,  incheiate de catre Municipiul Vatra Dornei, Primaria Municipiului Vatra Dornei, in perioada iunie 2008- iunie 2012 cu SC ROMIB SA.

     Art. 3. Comisia  de analiza si verificare, constituita potrivit articolului 1 din prezenta hotarare, va functiona pe o perioada de 6 luni si va  intocmi  si prezenta in Plenul Consiliului Local,    un raport  de constatare in urma verificarilor.

     Art.4 Primarul municipiului si  compartimentele/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei,  au obligatia de a colabora si de a pune la dispozitia  membrilor comisiei de analiza si verificare, toate documentele solicitate, in indeplinirea mandatului atribuit comisiei.

      Art. 5.  Primarul municipiului, prin comisia numita va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                    COJOCARU NICUSOR

      

               

                  Contrasemneaza,

                                Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2013

Nr.48