ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂREA
       privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum
2.614.975
lei, în conformitate cu prevederile
                 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013
      privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
  economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta de  indata de 15.03.2013


            Avand in vedere  expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013;

  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,    ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ţinând seama de prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;

 

                                                      HOTARASTE:

    Art. 1. - Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din vărsăminte din privatizare învaloare de 2.614.975 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.
    Art. 2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, conform "Situaţiei arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări", pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.
    Art. 3. - Din bugetul local al Municipiului Vatra Dornei, se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.
    Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primariei Municipiului Vatra Dornei următoarele date:
    a) hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
    b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
    c) gradul de îndatorare a Primariei Municipiului Vatra Dornei;
    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
    e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
    f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
    Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Vatra Dornei prin aparatul de specialitate.
    Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Vatra Dornei, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Vatra Dornei şi prefectului judeţului  Suceava şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei , precum şi pe pagina de internet www.vatra-dornei.ro.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COSTEL UNGUREANU

      

                

                  Contrasemneaza,

                        Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

15.03.2013

Nr.49