ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

   HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.148/2012 privind  “constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei” modificat prin HCL nr.78/2012

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava,

intrunit in sedinta extraordinara in data de 17 ianuarie 2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu  prevederile  art. 28 alin.2  din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin 2 lit.”d” si alin.(6) lit. ,,a” pct. 7 şi art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                            HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea si completarea art.1 din HCL nr.148/2012 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei, modificat prin HCL nr.78/2012,  organism cu rol consultativ în  probleme de ordine publică şi organizarea şi urmărirea activităţii serviciului Poliţiei locale a municipiului Vatra Dornei, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, în următoarea componenţă:
1. Primar Ilie Bonches- preşedintele comisiei
2
. Cojocaru Nicusor- Viceprimar

3. Vasile Turcu – Secretar  municipiu
4.  Cimpoeş Constantin– p.Şef serviciu Poliţia locală
5.
Comisar şef de poliţie Aiacoboaie Dorel   – şeful Poliţiei  municipiului Vatra Dornei

6. Mateiciuc Ilie– consilier local
7. Candrea Dumitru– consilier local

        Secretariatul Comisiei locale de ordine publică va fi asigurat de către Anca Puscasu- consilier CIC.
      
Art. 2.  Celelalte prevederi ale HCL nr.148/2012 raman valabile.

       Art. 3 Primarul municipiului şi persoanele desemnate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

17.01.2013

Nr.5