ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

 

                HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor  proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 29.03.2013

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            In conformitate cu prevederile art.1828 Legea nr.278/2009 privind Codul civil ;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.b, art.123 alin.1 şi 2, art.45,alin.3 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

                                         HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de vânzare a  locuinţelor proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aproba contractul cadru de vanzare- cumparare a locuintelor proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3. Primarul Municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

               

                  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

29.03.2013

Nr.52

 

 

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT DE VANZARE A LOCUINŢELOR

PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art.1 Obiectul prezentului regulament il constituie stabilirea cadrului general si a

procedurii privind vânzarea locuinţelor proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei.

Art.2 Prezentului regulament îi sunt aplicabile prevederile legale in domeniu,

dupa cum urmeaza:

- Legii nr.114/1996 a locuintei;

-Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu

modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr.278/2009 privind Codul civil;

CAPITOLUL II  - PROCEDURA DE VALORIFICARE A LOCUINTELOR CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

Art.3 Locuinţele ce aparţin domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei reprezintă locuinţe repartizate în condiţiile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4 Locuinţele prevăzute la art.3, se pot vinde titularilor contractelor de

închiriere si/ sau către persoanele în beneficiul cărora s-a continuat închirierea, în condiţiile legii, numai la solicitarea acestora.

Art.5 Vânzarea acestor locuinţe se realizează în conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.c, alin. 5 lit.b, art.123 alin.1 si 2 si art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare., art.1828 Legea nr.278/2009 privind Codul civil;

Art.6 Vanzarea menţionată va face obiectul Contractului de Vanzare –Cumpărare, conform modelului - cadru prevăzut în Anexa nr.2 la prezentul

Regulament.

Art.7 (1) Locuinţele ce aparţin domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei,

repartizate în condiţiile Legii nr.114/1996, republicata, se vând solicitanţilor care

îndeplinesc la data formularii cererii de cumpărare, următoarele condiţii obligatorii:

- titularul şi membrii majori ai familiei înscrişi în contractul de închiriere,

să nu fi vândut o locuinţă după 01.01.1990, să nu deţină locuinţă proprietate personală inclusiv casă de vacanţă;

titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia -soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuinţe pentru tineridestinate închirierii;

- contractul de închiriere să fie valabil la data efectuării cererii de cumpărare precum şi la data vânzării;

- să nu aibă debite la plata cheltuielilor cu titlu de chirie şi întreţinere.

Art.8 (1) Valoarea de vanzare pentru locuintele proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei se stabileste de autoritatea administratiei publice locale, in baza evaluarii realizate de catre o persoana fizica sau juridica autorizata, selectionata potrivit prevederilor legale privind achizitiile publice.

(2) Rapoartele de evaluare vor fi supuse aprobarii Consiliului Local al  Municipiului Vatra Dornei.

Art.9 Locuinţele pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, cu

plata în rate a preţului pe o perioadă de  minim 2 ani şi un avans de minim30% si dobanda legala a bancii nationale.

Art.10 In conformitate cu dispozitiile art.1828 Cod civil, chiriasul are drept

de preemtiune la cumpararea locuintei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2

Municipiul Vatra Dornei

Primaria Municipiului Vatra Dornei

Nr…………/……………………….

 

 

CONTRACT CADRU DE VÂNZARE – CUMPARARE

PENTRU LOCUINTE PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

I. PARTILE CONTRACTANTE:

Intre subsemnatii

Municipiul Vatra Dornei cu sediul in Vatra Dornei, Strada Mihai Eminescu, nr.17, avand codul fiscal_________, reprezentat prin Primar- Ilie Bonches , in calitate de VANZATOR,

si

…………….casatorit (a) cu …………………………sub regimul comunităţii legale de bunuri (sau alt regim__)domiciliat(a) in Vatra Dornei, str…………………………………, nr…………, bl…………., ap………, jud. Suceava, CNP…………………………………., BI (CI) seria……..nr………… eliberat de

…………………., la data de……………., titular al Contractului de Inchiriere nr…….. din …………….., eliberat de ……………….,in calitate de CUMPARATOR, s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI :

Art. 1. Obiectul prezentului contract il constituie transmiterea dreptului de

proprietate asupra locuintei situate in……………………. compusă din ………..

cameră/e şi dependinţe, cu suprafaţa construită de …….. mp şi suprafaţa utilă de _____,transmiţându-se şi cota de ___ %, respectiv ___ mp din părţile comune aferente, în coproprietate forţată cu ceilalţi coproprietari. Părţile comune au suprafaţa totală de _____, sunt identificate cu numărul cadastral ___ şi înscrise în CF nr. _____ a localităţii Vatra Dornei;

Art.2. Locuinta se află în zona ____, are numărul cadastral _____ şi este înscris  în CF nr………….., a localităţii Vatra Dornei,

Art.3. Vânzătorul vinde cumpărătorului, iar cumpărătorul achiziţionează de la

vânzător dreptul de proprietate asupra proprietăţii imobiliare descrise la art. 2.

Art. 4. Vânzarea proprietăţii imobiliare descrise la Art. 2 este reglementată prin:

Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală.

Vânzătorul a dobândit proprietatea conform _______, iar Consiliul Local al

municipiului Vatra Dornei  hotaraste să vândă  imobilul conform  HCL nr.______

III. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

Art.5. Pretul de vanzare al locuintei, descrisa la art.2. este de ………………….. ,

conform  raportului de evaluare nr......., din care s-a incasat de la cumparator suma de…..............

IV. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art.6. (1) Transmiterea de drept, de fapt se face începând de azi, data autentificării prezentului contract iar predarea imobilului, adică punerea lui la dispoziţia cumpărătorilor, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă şi neîngrădită a posesiei, conform art.1685 Cod Civil s-a făcut la data de _____, data încheierii contractului de închiriere.

(2) Prezentul contract se consideră desfiinţat de drept fără somaţie şi punere în

întârziere a cumpărătorului, în cazul neplăţii diferenţei de preţ potrivit prevederilor H.C.L. …...nr...... şi a procesului verbal încheiat la data de …... şi înregistrat sub nr.........,părţile fiind de acord cu rezoluţiunea prezentului contract şi repunerea lor în situaţia anterioară, cu pierderea sumei deja achitate.

Art.7. De la data transferului dreptului de proprietate, sarcinile si riscurile trec

asupra Cumparatorului, cu obligatia acestuia de a declara proprietatile imobiliare in vederea stabilirii obligatiilor fiscale, în termen de 30 zile de la data întocmirii prezentului contract.

V. GARANTII

Art.8. Vânzătoarul garantează cumpărătorii contra evicţiunii şi viciilor, conform

art. 1695 şi art. 1707 Cod Civil.

Art.9. Cumpărătorii au obligaţia de a verifica starea în care se află bunul imobil la momentul predării pentru a descoperi viciile aparente, pe care vânzătorul are obligaţia să le remedieze de îndată, precum şi eventualele vicii ascunse.

Art.10. Imobilul are taxele şi impozitele achitate, după cum rezultă din

certificatul de atestare fiscală nr. _____ din data de ____ , eliberat de Primăria

Municipiului Vatra Dornei Direcţia de Impozite şi Taxe, datoriile la întreţinere sunt achitate, aşa cum rezultă din dovada nr. ___ /____ eliberată de Asociaţia de Proprietari nr. _______ din Vatra Dornei, iar cumpărătorii se obligă să preia debitele aferente.

Art.11.Vânzătorul, declară sub sancţiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal,

privind falsul în declaraţii, că nu este în niciuna dintre situaţiile prevăzute de lege care atrag incapacitatea de a vinde şi că bunul imobil ce formează obiectul prezentului înscris nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul unor litigii sau unor proceduri administrative de retrocedare a proprietăţii în baza legilor speciale sau proceduri de expropriere şi nu face obiectul unui patrimoniu de afectaţiune, este proprietatea Municipiului Vatra Dornei, nu a fost înstrăinat, nu au fost constituite drepturi reale în favoarea altor persoane sau încheiate pacte de opţiune sau promisiuni de vânzare cumpărare a acestui bun, niciun terţ nu are drept de preemţiune în ceea ce priveşte imobilul sau părţi din acesta (sau orice drept asupra acestora, în tot sau în parte), nu este sechestrat, grevat de sarcini şi urmăriri de orice natură, nu a fost scos din circuitul civil şi

nu este grevat de vreo clauză de inalienabilitate sau insesizabilitate legală sau

convenţională.

Art.12. Imobilul nu este grevat de sarcini şi nu s-au constituit drepturi reale în

favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr. _____ din data de ______, eliberat de Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Vatra Dornei.

Art.13. Pentru acestă locuinţă s-a întocmit certificatul de performanţă energetică a clădirii înregistrat sub nr. ____ din data de _____, certificat întocmit de inginer auditor energetic ____, conform căruia imobilul este clasificat în clasa energetică

Art.14. La data autentificarii prezentului contract cumparatorul se obliga, in

conditiile legii, sa inscrie, in cartea funciara, pe cheltuiala proprie ipoteca legala pentru restul de preţ datorat precum şi a interdictiei de instrainare, până la achitarea integrală a preţului.

Art.15. Prezentul contract va fi autentificat la notarul public agreat de parti.

Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract, inclusiv cele pentru

înscrierea prezentului contract în cartea funciară, cele pentru obţinerea certificatului de  performanţă energetică şi a altor documente necesare perfectării contractului sunt suportate de cumpărător.

VI. OBLIGATIILE VANZATORULUI SI ALE CUMPARATORULUI

a. OBLIGATIILE VANZATORULUI

Art.16. Vanzatorul isi da acordul expres ca in baza contractului de vanzare cumparare sa înscrie dreptul de proprietate în favoarea cumpărătorului în CF nr ___ a localităţii Vatra Dornei a imobilului situat in……………………. compusă din ……….. cameră/e şi dependinţe, cu suprafaţa construită de …….. mp şi suprafaţa utilă de _____, identificat cu numărul cadastral _____ precum şi a cotei de ___ %, respectiv ___ mp din părţile comune aferente, în coproprietate forţată cu ceilalţi coproprietari. Părţile comune  au suprafaţa totală de _____, sunt identificate cu numărul cadastral ___ şi înscrise în CF nr. _____ a localităţii Vatra Dornei;

b. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

Art.17. Cumparatorul se obligă sa dea toate declaratiile, sa intocmeasca si sa

depuna toate documentele care sunt necesare pentru inregistrarea prezentului contract in Cartea Funciara.

Art.18. Cumparatorul se obligă sa achite, in conditiile legii, toate obligatiile

fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, conform prezentului contract.

Art.19. Cumparatorul se obligă sa achite contravaloarea proprietatii imobiliare la termenul si in conditiile stabilite la art.5, din prezentul contract.

Art.21. De la data transferului dreptului de proprietate, cumparatorul datoreaza

impozitul pe proprietate, stabilit si calculate in conditiile prevazute de legislatia in  vigoare.

Art.22. Responsabilitatea pentru declararea imobilului in vederea stabilirii

obligatiilor fiscale revine in totalitate cumparatorului, inclusiv pentru virarea acestora in termen conform legislatiei in vigoare.

Art.23. Partile contractante se obliga reciproc, explicit si in scris, sa transmita

toate obligatiile si drepturile rezultand din acest contract asupra succesorilor de drept.

VII. INTERDICTII

Art.24. Imobilul identificat la art.2, nu poate face obiectul unor acte de dispozitie intre vii până la achitarea integrală a preţului. Aceasta interdictie se va consemna la inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara, pe cheltuiala  cumpărătorului, in conditiile legii.

VIII. FORTA MAJORA

Art.25. Forta majora legal invocata si dovedita, apara de raspundere partile, cu

obligatia instiintarii in termen de 3 zile de la producerea evenimentului.

Redactat la _________, în 6 exemplare din care ___ exemplar pentru Cartea

Funciară, ___ pentru VANZATOR si ___ pentru CUMPARATOR.

 

 

VANZATOR,                                                                              CUMPARATOR,

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

P R I M A R,ILIE BONCHES