ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a cotelor de teren aferente locuintelor proprietate privata si curte, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Cinpoesu Vasile si Vasilica si  Branzei Eugen si Viorica,  teren situat în Str. Libertatii nr.1

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 29.03.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafetei de 49,54 mp teren, reprezentand cota indiviza de 55,67%, aferenta apartamentului nr.1, identic cu parte din PT 1593/1 din CF 34433, situat in Str.Libertatii nr.1, catre Branzei Eugen si Branzei Viorica, proprietarii apartamentului.

Art. 2 Se aproba vanzarea cotei de ½ teren-respectiv 165 mp teren, identic  cu parte din PT cu nr.cadastral 34499 ,  din CF 34499, teren situat in Str.Libertatii nr.1, reprezentand curte si cale de acces, catre Branzei Eugen si Viorica.

Art.3 Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafetei de 39,42 mp teren, reprezentand cota indiviza de 44,33%, aferenta apartamentului nr.2, identic cu parte din PT 1593/1 din CF 34433, situat in Str.Libertatii nr.1, catre Cinpoesu Vasile si Vasilica , proprietarii apartamentului.

Art.4 Se aproba vanzarea cotei de ½ teren-respectiv 165 mp teren, identic  cu parte din PT cu nr.cadastral 34499 , din CF 34499, teren situat in Str.Libertatii nr.1, reprezentand curte si cale de acces, catre Cinpoesu Vasile si Vasilica.

Art.5 Preţul terenului de la art.1,2, 3 si 4 se stabileşte la 25 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de 30% in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar restul in 12 rate egale lunare.

Art.6 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.7 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                    APETRII GHEORGHE

      

               

                  Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.03.2013

Nr.55