ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.108/29.11.2002 privind nominalizarea spaţiilor comerciale ce vor fi scoase la vînzare conform Legii nr.550/2002, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 29.03.2013

 

Având în vedere expunerea de motive a Pimarului municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.c şi alin. (5) lit. b precum şi art.45 alin (1) si 3 din Legea nr.215/2001- a administraţiei publice locale Republicată;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.108/29.11.2002 privind nominalizarea spaţiilor comerciale ce vor fi scoase la vînzare conform Legii nr.550/2002, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

Spaţiul cu profil prestari-servicii frizerie, situat in Str.Luceafarului, nr.1, se include pe lista spatiilor care fac obiectul vanzarii conform Legii nr.550/2002.

Art.2 Cu data prezentei, isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.39/23.04.2003.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciile de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

APETRII GHEORGHE

 

 

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

29.03.2013

Nr.57