ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  însuşirea raportului de evaluare a imobilului in suprafata de 254 mp teren, situat  în strada Dealu Negru nr.14

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 29.03.2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit”d” precum şi art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se însuşeşte  raportul de evaluare a imobilului in suprafata de 254 mp teren, situat in Str.Dealu Negru, nr.14,  efectuat de Ing.Bargaoanu Gabriel, prevăzut în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, in vederea vanzarii prin licitatie publica.

            Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi Compartimentul juridic va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

 

 

                  Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.03.2013

Nr.58