ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2013-2014

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava,

intrunit in sedinta extraordinara in data de 17 ianuarie 2013

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Tinand cont de adresa nr.445/10.01.2013 a Inspectoratului Scolar Judetean Suceava;

            În conformitate cu prevederile art.25 alin.1 ale Ordinului MECTS nr.6212/2012 privind aprobarea metodologiei pentru fudamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversiatr pentru anul scolar 2013-2014;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “a” şi alin.3 lit.”b”, precum şi art.45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba proiectul privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2013-2014, conform anexelor nr.1-5 la prezenta hotarare.

Art.2   Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

17.01.2013

Nr.6