R O M Â N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MINICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  revocarea hcl nr.47/2013

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 29.03.2013

 

           

         Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Vatra Dornei, adresa Institutiei Prefectului Judetului Suceava, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei; 

            În temeiul art.36  alin.2 lit.b si alin.4 lit.c  si  şi art.45 alin.2 lit.c  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           

H O T Ă R Â R E:

 

             Art.1.-Se aproba revocarea HCL nr.47/2013 „privind stabilirea taxei speciale pentru accesul si utilizarea  strazilor pietruite si a ulitelor proprietatea publica a municipiului Vatra Dornei, pentru persoane  fizice si juridice care  exploateaza si transporta material lemnos”

            Art.2 Primarul municipiului prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

               

                  Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.03.2013

Nr.61