ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 265 mp, situat în Str.Lumea Noua, nr.32, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Olteanu Ileanaproprietara constructiei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 26.04.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin.5 lit.b şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 265 mp teren situat în Str.Lumea Noua nr.32, identic cu PT 1CC de 212 mp- reprezentand curte cu nr cadastral 34600 din CF 34600 si 53 mp- teren situat sub locuinta, teren identic cu PT 1881 din CF 31507 , cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Olteanu Ileana, proprietara constructiei.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 15 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, restul in 24 de rate lunare consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

APETRII GHEORGHE

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.04.2013

Nr.65