ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1188,17  lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru realizarea cupelor pentru premierea elevilor participanti la Concursul National de Schi”Bucuriile Zapezii”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Suceava,

intrunit in sedinta extraordinara in data de 17  ianuarie 2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.2 pct. 59 alin.3 lit.i si art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1188,17  lei pentru Clubul Copiilor si Elevilor Vatra Dornei, pentru realizarea cupelor pentru premierea elevilor participanti la Concursul National de schi ”Bucuriile Zapezii”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin   Directia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 COJOCARU NICUSOR

      

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

17.01.2013

Nr.7