ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 500 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru organizarea Concursului judetean de sah

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 26.04.2013

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.2  alin.1 pct. 59 alin.3 lit.i si art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d  şi alin. (6) lit.a  pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 500 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru organizarea concursului judetean de sah.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin   Directia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

APETRII GHEORGHE

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului

Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

26.04.2013

Nr.70