ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a  cotei indivize a imobilului teren aferent spatiului comercial in suprafata de 34 mp teren, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC PRACTIC MITRIC SRL,  teren situat în Str.Luceafarului nr.2

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in  sedinta ordinara in data de 26.04.2013

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  cotei indivize a imobilului teren aferent spatiului comercial in suprafata de 34 mp teren, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC PRACTIC MITRIC SRL,  teren situat în Str.Luceafarului nr.2, identic cu parte din PT 420/20din CF 30106

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 45 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, restul in  6  rate lunare consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APETRII GHEORGHE

      

               

                  Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.04.2013

Nr.73